tình hình nhận máy mã goolge đem vô format 1 cái bây giờ lên rung 1 im re anh nào có file cho em xin nhe

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]