info cho có data 4r.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Operation: Unlock
Selected model: SM-G800F
Software version: 21.6

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G800F
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G800FZWANEE
Phone version: G800FXXU1ANL1
PDA version: G800FXXU1ANL1
CSC version:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]