em nhận máy khách không nhận thẻ nhớ.đo áp thấy mất áp 2,8v em câu áp 2,8 qua thử từ chân trên ổ thẻ mà vẫn không nhận.anh em cứu em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]