Samsung cùi mía dùng chip SC6530.Dùng z3x unlock / read code not ok.
AE nào làm china thì boot biếc y chang.
Múc file dưới ->bệnh nào cũng bay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

No pass Free all --> [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Selected model: E1200Y
Selected port: COM87 Z3X USB Serial Port
Selected port speed: 921600
Waiting phone... detected COM88
Sending FDL... OK
Reconnecting phone... OK
Reading NV... OK
Saved to C:\Program...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]