nhận khách vô chạy phần mềm định đưa về recovery không ngờ bây giờ bị dính QHSUSB_DLOAD bây giờ mình phải làm sao mong anh nào gặp qua thì giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]