tình hình là gặp lần đầu chưa biết cách sử lý mong anh em dúp đỡ
máy ban đầu treo bánh răng em úp dom như mọi làn ok nhưng làn này làm thi máy màn hình tói om máy vẫn lên nguồn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]