SONY Xperia Neo L MT25i treo logo, Flash rom gốc 4.0.4 Tiếng Việt ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]10/058/2015 19:58:50 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.2 built on 09-06-2014 22:30:00

10/058/2015 19:58:50 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector

10/058/2015 19:58:51 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one

10/058/2015 19:58:51 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]