ai có sơ đồ câu đèn con này cho mình xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]