e vừa nhận khách máy bị không nhan the
thay o doc the xong thì mất nguon lun kim treo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]