DANG LAY QUYEN ROOT TREN PHONE...
HAY KET NOI PHONE VAO MAY TINH
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
rootfs / rootfs ro,seclabel 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1380592k,nr_inode s=345148,mode
=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]