Sau khi share fix 1669 thì lòi ra thêm lỗi 14 nên share cho ae luôn[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Ae chỉ cần xóa tất cả tập tin tải về trong các đường dẫn sau :
Mac: /users//Library/iTunes/iPhone Software Updates

Windows XP: System Drive:/Documents and Settings/Application Data/Apple Computer/iTunes/iPhone Software Updates...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]