[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Welcome to Octoplus/Octopus Box Samsung software version 1.5.4
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Android
Selected port: COM1436
Selected model: SHV-E210K
Reading info, please wait...
Detected phone model: SHV-E210K
Firmware compiled date: Wed Jan 22 19:09:25 KST 2014
PDA version: E210KKKUGNA3
CSC version: E210KKTTGNA3
SW...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]