Selected model: N7100
Selected port:
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: GT-N7100
Android version: 4.3
Product code: GT-N7100XXXXXV
Phone version: N7100XXUENA1
PDA version: N7100XXUENA1
CSC version: N7100OLBEML1
IMEI: 354269050575177
Phone S/N: R31CA07VZAH
Checking Super user right... true
Reading modem... OK
Patching modem... OK
Writing modem... OK
Reading kernel... OK
Patching kernel... OK
Writing...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]