- Lụm luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


ROM : Code:

https://cloud.mail.ru/public/2ecd4f6def46/K920_ROW_S139_TO_K920_ROW_S141.zip
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]