Samsung GT-B9062 (2 Sim) Tiếng Việt - CH PLAY OK

---Phiên bản hàng nội địa nên chưa có Tiếng Việt và CH Play nên mình edit lại 1 phần và nhúng CH PLAY vào---
---Khách dí nên Lùa nhanh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ---File Tar update sau [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]