cho tui hỏi về cách reset SH MOBILE SMART 24 đi mấy bạn , giúp tôi với mò hoài không ta

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]