Hướng dẫn Root + Tiếng Việt S4 AT&T I337 5.0.1.
__________________________________________________ ___________________

- Nếu phone ver 5.0.1 và khác 4.4.2(NB1), bạn up về Rom I337UCUFNB1 (4.4.2) rồi root. Nếu muốn tv 4.4.2 thì gọi hồn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- Sau khi root...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]