[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Selected port: COM68
Selected model: P705
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: P705
Firmware compiled date: Mar 05 2012
Firmware compiled time: 07:00:00
Firmware released date: Sep 28 2012
Firmware released time: 10:24:02
SW Version: P705-M7227A-V10e-SEP-28-2012-XX
IMEI: 352249-05-813340-3
Bluetooth address: F0:1C:13:68[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]4[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]F
Wi-Fi MAC address: E8:92:A4:FA:10:8F
Switching to Download mode...OK
Unlocking......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]