Đã ngừng share
link có pass : cho AE có 100 điểm + thanks +max điểm +commet pass inbox
Thanks sư phụ linhbs nhiệt tình giúp đỡ ,tool viết dựa theo tool của sư phụ linhbs
Mình edit lại tý
pass : y như cũ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]