Using Version...1.0.0.0017
Selected Port ssudserd0000 = COM183
Selected Model Samsung GSM
Selected Task SAMSUNG NEW-QC UNLOCK

Searching phone...

Build...MPSS.DI.2.0.c8-00087-M892

Device Detected...
model:= 403SC
Androids Version:= 4.4.2
Description Version:= degasltesbm-user 4.4.2 KOT49H 403SCSCU1ANKC release-keys
Platform:= msm8226 [ qcom ] [ msm ]
Baseband:= 403SCSCU1ANKC
Simstatus:= READY
IMEI-1 = 357084060831487
ANDROID-ID = 516ba819_357084060831487
Detected su binary at /xbin
SU...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]