Using Version...1.0.0.0017
Selected Model SM-G925T
Selected Task SAMSUNG T-MOBILE UNLOCK

Searching ADB device Please wait..

Device Detected...
model:= SM-G925T
Androids Version:= 5.0.2
Description Version:= zeroltetmo-user 5.0.2 LRX22G G925TUVU1AOCG release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G925TUVU1AOCG
VER:= G925TUVU1AOCG/G925TTMB1AOCG/G925TUVU1AOCG/G925TUVU1AOCG
Carrier := TMB_VIETNAM
Simstatus:= UNKNOWN
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID =...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]