Có lẽ vấn đề này còn nhiều bạn chưa biết cách làm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ở hướng dẫn này mình chỉ nói về việc update từ ver thấp lên ver cao cụ thể là 5.0 Lolipop còn trường hợp đã 5.0 lolipop sẵn mà không có root thì mình sẽ nói sau ở 1 hướng dẫn khác [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mượn tạm 1 vài hình ảnh của bslinh,cách làm của mình với a Linh thì như nhau nhưng file của mình sẽ khác 1 chút [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] kể cả tối ưu cho các bạn quá trình nạp TV trên 5.0,khỏi phải lùa tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[FONT=Century...


​[/CENTER]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]