HTC m7 Gold hàng mua của bọn tàu khựa , khách úp room M7_WLS tình trạng giờ cho sim báo invalid sim
card , a e nào có room gốc đưa về UL cho em xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]