[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] – Nhận Unbrick repair boot Sky A890 mất boot, ghi máy tính nhận qualcomm 9008, qhsusb_bulk lấy liền

Unbrick repair boot Sky A890 mất boot, matboot.vn đã tìm ra được giải pháp repair boot Sky A890L, repair boot Sky A890S, repair boot Sky A890K mất...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]