Detect 1 USB devices not install driver
Checking environment ...
System Info
Display ID: KTU84P
System Ver: 4.4.4 REL
API Level: 19
Incremental: N910TUVU1ANK4
Model: SM-N910T
Brand: samsung
Device: trltetmo
Platform: apq8084
Language: en
Rigion: US

Device Info
SerialNumber: ae4cd076
Hardware: qcom
Model: trltetmo
PDA Version: N910TUVU1ANK4
Phone Version: N910TUVU1ANK4
Bootloader...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]