- Demo tool unlock bootloader HTC + Gọi Hồn Android

- Tool test ok ngày mai share link.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]