logo
Repairing IMEI of the phone...


Getting the phone information...
Phone model: Lenovo A390_ROW_Alta_ROW
Android version: 4.0.4
Baseband: UNKOWN
Original IMEI1: nullOriginal IMEI2: nullSucceed to get the phone information.


>>Succeed to repair IMEI, the phone is restarting.

mà máy vẩn chưa có imei. anh em làm qua mong giúp với, nạp rom gốc mết imei

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]