Mở mã bảo vệm mã khóa máy gmail LG Optimus LTE Tag F120K ok

Mã:
Connecting with F120K

In order to connect with phone you should do the following:
1. Enable Android Debug Mode
2. Reconnect USB cable


Unknown VPSD [1004/6315/AndNetDiag/LGE AndroidNet USB Serial Port].
Please send this log to the support.
Connected
Receiving phone info
Getting phone info
Model: F120K
Platform: LG Qualcomm
Software Platform: Android
SDRAM Size: 2 GB
NAND Flash Size: 16 GB
CPU: APQ8060 + MDM9200
Unknown VPSD...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]