HTC One M9 (hima) S-off + Firmware + Rom Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C:\adb>fastboot getvar all

INFOkernel: lk

INFOproduct: htc_himauhl

INFOversion: 1.0

INFOimei: 357226066191842

INFOversion-main: 1.40.425.10

INFOboot-mode: download

INFOversion-bootloader: 1.0.0.0000

INFOmid: 0PJA13000

INFOcid: HTC__059

Sending oem writesecureflag 0

......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]