SAMSUNG G360G TIẾNG VIỆT OK

SAMSUNG G360G TIẾNG VIỆT EDITED STOCK ROM - NO ROOT

SAMSUNG G360G TIẾNG VIỆT 4.4.4 DONE

HARD RESET KHÔNG MẤT TIẾNG VIỆT

FREE FILE: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

pass: minh_tri_bk

P/S: Link share trong 7 ngày[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]