Nhận máy úp rom là faild

repaid k đ, quay tay k xong

seach gg cái pinout emmc k có

dục luôn

đứt hết chận, may mà moi gầm vẫn lên, tiền dò luôn cái pinoutp/s: ace tự tin tục, moi chận gầm dễ lắm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]