ae ai có file efs của con này hoặc có red giúp e xin dc ko a.
E đang có con up đủ kiểu mà treo hoài ah. táng file efs may ra mới tỉnh dc.
Tks all!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]