khách đem vô nói tự nhiên mất nguồn,e kẹp thì chạm thẳng kim mà dò hoài không thấy nóng con nào ai làm qua giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]