Thông Tin Galaxy Mega i527 at&t tiếng việt ok
Việt Hóa Trện nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin

Hard reset Galaxy Mega i527 at&t Không Mất tiếng việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]