Thêm data 4r

Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.0.1
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM12
Selected model: D415
Reading info...
Model ID: LG-D415
IMEI: 014330-00-494497-6
Android version: 5.0.2
Battery level: 57%
Trying to enable Diagnostics ports...
Initializing ADB...OK
Waiting for phone...OK
Diagnostics ports are enbled!...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]