HTC One X+ (enrc2b) s-off ok by XTC2clip, up rom 4.2.2 Tiếng Việt ok-nhận máy One X+ (enrc2b) treo logo, ko vào đc recovery, s-on, hboot 1.72.

-s-off ok by XTC2clip, twrp, up cook 4.2.2 tiếng việt ok, ko phải flash file boot.img (vì đã s-0ff)

C:\adb>fastboot getvar all

INFOversion: 0.5a

INFOversion-bootloader: 1.72.0000

INFOversion-baseband: 3.1204.171.33

INFOversion-cpld: None

INFOversion-microp: None

INFOversion-main: 2.18.707.6

INFOserialno: FA2BWW100092

INFOimei:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]