HTC Desire EYE (EYE_TUHL) s-off OK by xtc2clip boxproduct: eye_tuhl

platform: hTCBmsm8974

modelid: 0PFH20000[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Reading information...

Using Fastboot mode...

Reading common information

(bootloader) version: 0.5

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000

(bootloader) version-baseband: 1.23.213311711.05G...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]