Đây là log, a e giúp cho 1 vé
C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
(bootloader) version-baseband: 1.01.20.1225
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 6.23.651.6
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: FA357S918558
(bootloader) imei: 990001467255709
(bootloader) meid: 99000146725570
(bootloader) product: m7_wls
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]