HTC Droid DNA (HTC Butterfly Verizon) hboot 1.57 s-off by XTC2clip ok

-Nhận máy HTC dna, S-on, hboot 1.57, rom gốc 4.4.2, OS 4.09.605.5, lỗi *101#

-Lấy box xtc2clip s-off OK, ko tháo máy, lấy ngay. Cài twrp.zip, up cook + fix ussd *101#, và kernel s2w, sweep 2 wake,.. OK[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Reading information...

Using Fastboot mode...

Reading common information...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]