Nhận con Sony Z3v Verizon D6708 do kỷ thuật của didong...... úp nhầm rom nên em nó birck. Giờ không cứu đc thì chắc là phải đền cho khách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. Thôi mỗ luôn em nó ra ngâm cứu theo phương pháp cổ điển

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cắm vào máy nhận SEMC flash Devices và không làm được gì hết
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thấy em nó chạy emmc Hynix là oải người rồi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sau 1 buổi khò hàn câu kéo...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]