nhận máy trong tình trạng úp rom gốc kdz chạy được 3% đứng không chạy được
up file tot vào thế là em nó từ cõi chết trở về [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
úp cho có data các bác chém nhẹ cho
mấy tấm hình demo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]