CÁI NÀY ĐI VÒNG VÒNG THẤY HAY HAY MÀ 4RUM MÌNH CHƯA CÓ, COPY VỀ CHO AE MỚI VÀO NGHỀ COI
(CÓ GÌ KHÔNG PHẢI XIN MOD XÓA BÀI DÙM, ĐỪNG CHÉM TỘI NGHIỆP E NÓ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])

M628-->M620
E908-->E900
T809-->D820
J700v-->J700
Z248-->Z240
P858-->P858
j706 to j700 ok
D908-->D900
F480v--> F480
C308 to C300
J608 to J600
D508-D500c --> D500
X427 --> X426
X495, X497 --> X490
F488 -- > F480
E258 --> E250
E258D --> E250D
U700v --> U700
C3050 --> C3053
C3050C...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]