Tình hình là mtk 6572,6589.... chíp mới chưa box nào surport hay repaid imei done cả
sáng sớm nhận con máy imei null, làm nguyên buổi mới done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]