Mã:
Number of Image Files: 3

Processing Image File :
rm872__04.51.mcusw
Processing Image File :
rm872__04.51.ppm_s3
Processing Image File :
rm872__04.51.image_s3_059Q8C7


AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...


Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF
Sending PBL...
PBL...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]