Mở mạng, unlock, bẻ khóa, giải mã Sony Xperia Z1 SO-01F docomo OK

Mã:
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_16"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
DEVICE ID: 03F24853
FLASH ID: "0011/01000010"
LOADER VERSION: "LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4"
PHONE IMEI : 357662050XXXXX
MODEL (from GDFS): SO-01F
SOFTWARE VERSION: 1272-5695_14.3.B.0.288
CUSTOM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]