trước sài XP, giờ theo phong trào lên win7 64, cài lại ubuntu 15.04 trên máy ảo VMwave cài đặt OK chạy OK hết nhưng khỏ nổi copy dữ liệu qua lại không dc. ai gặp qua chỉ em xử lý với.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]