Các bạn tải rom và recvoery về.,.. tải thêm thằng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] này về..
Dùng lệnh " fastboot flash recovery recovery.img"
Nhớ đổi tên file philz_touch_6.55.0_dior.img thành recvoery.img...
Chép rom vào bộ nhớ máy hoặc thẻ rồi úp thôi,,,,úp xong nhớ wipdata cho em nó phát...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]