mình nhận úp tiếng việt con z710e này. unlockboot xong úp vipers nó treo logo luôn. mình relock bootloader lại rồi tìm mấy rom gốc mà úp nó chạy xíu là báo lỗi ko thể úp cho máy này, hình như nó nói sao cid. mong ae có kinh ngiệm giúp đỡ. thanks nhiều
đây là thông tin máy
version: 0.5
version-bootloader: 1.29.
version-baseband: N/A
version-cpld: None
version-microp: None
version-main: 3.34.73.51
serialno: SH17JV814746
imei: 358313041431003
product: pyramid
platform: HBOOT-8260
modelid:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]