--------- 2015-07-31 09:28:08 ---------
SigmaKey 2.12.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-perf-g4bc2813 (android@localhost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Tue Apr 22 16:25:14 CST 2014
Phone model: HUAWEI Prism II
Android 4.1.1; Firmware: HuaweiU8686; Date: Tue Apr 22 16:08:17 CST 2014
Version: U8686V100R001C85B188
Baseband Firmware: 2030...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]