Mã:
bootloader) version: 0.5
bootloader) version-bootloader: 1.57.0000
bootloader) version-baseband: 2.03.30.0109
bootloader) version-cpld: None
bootloader) version-microp: None
bootloader) version-main: 5.03.651.3
bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
bootloader) serialno: FA38LS903602
bootloader) imei: 990001461xxxxxx
bootloader) meid: 990001461xxxxx
bootloader) product: m7_wls
bootloader) platform: HBOOT-8064
bootloader) modelid: PN0720000
bootloader) cidnum: 11111111
bootloader)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]